Arbetet med att bestämma hur den nya detaljplanen för Bäckby centrum ska se ut har nu kommit till att förslaget ställs ut för granskning. Det betyder att det från och med måndagen den 7 maj till och med fredagen den 1 juni 2018 återigen går att lämna in synpunkter på förslaget.

EFTER SAMRÅDET HAR DE HÄR ÄNDRINGARNA GJORTS I PLANHANDLINGEN:

  • Planbeskrivningen har kompletterats med utförligare text om mistlar och alléer, text och karta som visar förslag på gatunamn på de nya gatorna inom planområdet samt utförligare text om buller.
  • Plankartan har kompletterats med bestämmelser om buller.
  • Parkeringsutredningen har uppdaterats.
  • Redaktionella ändringar.

Under samrådstiden fick vi in många synpunkter från privatpersoner som vi saknar kontaktuppgifter till. Flera av synpunkterna har fått svar i det uppdaterade planförslaget, så läs det extra noga om du var en av dem som skrev ner dina åsikter i januari. Planförslaget finns under granskningstiden tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket, Bäckby bibliotek, Västerås stads webbplats samt Bostad Västerås webbplats.

Under vecka 21 kommer utställningsboxen att vara tillbaka på Bäckby torg. Där kan du också se förslaget. Vi finns på plats i boxen:

  • Måndag     14:00-18:00
  • Tisdag        14:00-18:00
  • Onsdag      14:00-18:00
  • Torsdag     14:00:19:30
  • Fredag       11:00-15:00
PLANHANDLINGARNA HITTAR DU HÄR