Västerås Stad 2018-01-11T08:34:30+01:00

VÄSTERÅS STAD

Trygga och välkomnande utemiljöer

Utvecklingen av Bäckby ska ge förutsättningar för en socialt hållbar stadsdel för vår och kommande generationer. Därför har Västerås stad i detaljplan, markanvisningar och gestaltningsprogram satt fokus på att Bäckby ska vara en trygg stadsdel för alla som bor och arbetar där. Bäckby skall präglas av mångfald och framtidstro med ett levande kultur och idrottsliv jämte småföretagande. Området ska locka till nyfikenhet och engagemang från såväl de som är på plats som för övriga västeråsare.

Arbetsliv och vardagsliv. Möten och avskildhet. Rörelse och stillhet. Platsens aktiviteter påverkar identitet och attraktivitet. Hur vi planerar stråk, byggnader och platser har betydelse för hur vi gör det möjligt för fler saker att pågå samtidigt. För hur vi upplever trygghet och social gemenskap. Och hur vi medverkar till att fler vill bo, jobba och besöka Bäckby.

Ett stadsrum som är tillgängligt för alla och som ger förutsättningar att vara befolkat under större delen av dygnet ser vi som avgörande för att öka tryggheten. Vi har därför valt att prioritera utifrån vad som bidrar till detta. Till exempel har vi valt att upplåta mark till ett varierat utbud av boendeformer som hyresrätter och bostadsrätter tillsammans med funktioner som handel, arbetsplatser och skolor bidrar detta till social mångfald.

I detaljplanen har vi lagt fokus på att skapa ett Bäckby centrum som andas gemenskap och trygghet med tyngdpunkt på tre delar; stråk, byggnader och platser. I markanvisningsskedet var ett av kriterierna att byggaktörerna skulle bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Livet mellan husen är en minst lika viktig del som Västerås stad sätter stort fokus på. Det handlar om att vi ser till att det finns rätt välfärdstjänster, bidrar till förutsättningar för gemenskap, starta nya former för samverkan och öka möjligheterna för ett aktivt kultur- och idrottsliv. I samverkan med byggaktörerna har vi arbetat fram en social agenda för att uppnå detta.

VASTERAS.SE